Статут Асоціації любителів троянд Криму

       ЛЕГАЛІЗОВАНИЙ Виконавчим комітетом Ялтинської міської ради Обліковий № 697 від 11 грудня 2012 р.


       ЗАТВЕРДЖЕННИЙ засновницькою Конференцією від 16 листопада 2012 р. ПРОТОКОЛ №1.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«Асоціація любителів троянд Криму»С Т А Т У Т

м. Ялта
2012 р.
1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса

1.1.Громадську організацію "Асоціація любителів троянд Криму" (надалі - "Громадська організація") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян".

1.2. Громадська організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію м. Ялта.

1.3. Громадська організація не є юридичною особою. Громадська організація легалізується шляхом письмового повідомлення про її заснування до легалізуючого органу.

1.4. Громадська організація має власний бланк для листування.

1.5. Повна назва Громадської організації: українською мовою - "Асоціація любителів троянд Криму", російською мовою - "Ассоциация любителей роз Крыма", англійською – “Association Rose Amateurs of Crimea”. У листуванні Громадська організація може не зазначати своєї організаційної форми - Громадська організація "Асоціація любителів троянд Криму" та Громадська організація "Ассоциация любителей роз Крыма" - відповідно українською та російською мовами.

1.6. Скорочена назва Громадської організації: українською мовою - АЛТК; російською мовою – АЛРК, англійською - ARAC.

1.7. Реєстраційна адреса Громадської організації: 98600, Україна, Автономна Респубілка Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 9А. Громадська організація може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.


2. Мета та завдання Громадської організації

2.1. Основною метою діяльності Громадської організації є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів у сфері збереження історичної спадщини культури троянд в Криму, а також всемірного поширення інформації про троянди і усіх видів діяльності, пов'язаних з розведенням і вирощуванням троянд.

2.2. Основним завданням Громадської організації є:

- консолідація дій трояндоводів (любителів і фахівців), селекціонерів, власників розплідників і розаріїв (приватних і державних) по виявленню і збереженню історичних троянд в Криму, інтродукції сортів зарубіжної і вітчизняної селекції на території АРК та популяризації культури троянд Криму на території півострова і за його межами;

- сприяння усім любителям троянд в обміні досвідом і знаннями, організація громадського обговорення теоретичних і практичних питань культури троянди;

- взаємодія з регіональними виконавчими органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськими, ботанічними, музейними та іншими організаціями для досягнення мети Громадської організації.

2.3. Діяльність Громадської організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Громадська організація:

- організацує співпрацю членів Громадської організації по обміну посадочним матеріалом з організаціями і фізичними особами в Криму і за його межами, у тому числі з міжнародними організаціями;

- організовує ведення реєстрів або інших звідних документів, покликаних документувати сорти троянд і їх характеристики, вирощуваних на території АРК;

- сприяє публікації різноманітних друкарських матеріалів, де відбиватимуться питання історії і сучасності в області вирощування троянд;

- організовує і проводить конференції, з'їзди, симпозіуми, семінари, ділові зустрічі, презентації з питань, зазначених метою Громадської організації;

- бере участь в організації виставок і конкурсів, музейних експозицій по історії вирощування троянд в Криму, сприяє створенню нових розаріїв і розплідників;

- проводить просвітницьку роботу в учбових закладах, привертає увагу громадськості до проблеми відродження культури троянд в Криму через публікації і виступи в засобах масової інформації;

- встановлює і підтримує зв'язки з науково-дослідними інститутами, ботанічними садами, розплідниками, іншими установами, організаціями, індивідуальними підприємцями і фізичними особами в Україні і за кордоном
з питань, пов'язаних з метою і напрямами діяльності Громадської організації;

- бере участь в розробці і реалізації програм і проектів, у тому числі міжнародних, спрямованих на досягнення поставлених цілей;

- бере участь у виробленні рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються збереження історичних троянд Криму, будівництва нових розаріїв і реконструкції паркових територій, де існують посадки троянд;

- організовує дослідження по історії вирощування троянд на території Криму, періодично проводить моніторинг історичних сортів, що збереглися в Криму, сприяє пошуку і виявленню старовинних троянд на території півострова;

- бере участь в проектах інших екологічних і квітникарських громадських об'єднань для досягнення цілей Громадської організації;

- співпрацює з громадськими організаціями і фізичними особами з усіх питань збереження історичної спадщини зелених насаджень.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Громадська організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Громадська організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.


3. Умови і порядок прийому в члени Громадської організації, вибуття з нього

3.1. Членство в Громадській організації є добровільним. Воно є колективним та може бути індивідуальним. Членом Громадської організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Громадської організаціяї та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Громадської організації.

3.2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об'єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації). Індивідуальним членом Громадської організації може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.

3.4. Громадська організація не має фіксованого членства.

3.5. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Громадської організації.

3.6. Член Громадської організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

3.7. Член Громадської організації може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Громадської організації вирішує Рада Громадської організації. Рада Громадської організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Громадської організації.


4. Права і обов'язки членів Громадської організації

4.1. Члени Громадської організації мають право:

- брати участь в усіх заходах Громадської організації;

- брати участь у роботі органів Громадської організації в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Громадської організації;

- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Громадської організації;

- звертатись до Громадської організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

- припиняти членство в Громадській організації.

4.2. Члени Громадської організації зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань Громадської організації;

- виконувати вимоги Статуту Громадської організації;

- надавати реально можливу допомогу Громадській організації в її діяльності;

- узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Громадською організацією;

- утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає
Громадська організація.5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Громадської організації та їхні повноваженняКонференція

5.1. Вищим керівним органом Громадської організації є Конференція, яка вирішує усі основні питання діяльності Громадської організації, а саме:

- визначення організаційної структури Громадської організації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Президента Громадської організації, членів Ради Громадської організації (якщо вона є);

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Громадської
організації.

5.2. Кожний член Громадської організації має один голос на Конференції.

5.3. Конференція збирається за необхідності, але не рідше одного разу на три роки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50 % членів Громадської організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів учасників
Конференції.

5.4. Конференцію очолює голова Конференції, який обирається учасниками Конференції.

5.5. Скликання Конференції може ініціювати Президент Громадської організації, Рада Громадської організації або більшість членів Громадської організації. Про проведення Конференції Президент Громадської організації заздалегідь повідомляє всіх членів Громадської організації. Рішення Конференції оформлюється протоколом, який підписується головою Конференції.

Рада Громадської організації

5.6. У період між Конференціями постійно діючим керівним органом є Рада Громадської організації, якщо кількість членів досягає 7 осіб. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Конференції. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Громадській організації.

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Конференцією.

5.8. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Президент Громадської організації.

Президент

5.9. Раду очолює Президент Громадської організації. Президент Громадської організації здійснює керівництво поточною діяльністю Громадської організації, обирається строком на 3 роки.

5.10. У разі необхідності до проведення Конференції членів Громадської організації Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Президента Громадської організації.

5.11. Президент підписує від імені Громадської організації будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради Громадської організації.

5.12. Президент Громадської організації відповідає за збереження документації Громадської організації.

5.13. Підпис представника колективного члена на документах Громадської організації в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Громадської організації.


6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання,
порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності,
необхідної для виконання статутних завдань

6.1. Громадська організація не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.

6.2. Громадська організація не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю Громадської організації здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Громадська організація оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.
7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

7.1. Єдиним статутним документом Громадської організації є її Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюює Конференція більшістю в ¾ голосів членів, приймаючих участь у Конференції. Зміни до Статуту Громадської організації підлягають обов"язковій реєстрації.

7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники Громадської організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Президент Громадської організації або за рішенням Конференції - будь-яка інша особа (Голова Конференції, члени Ради тощо). Підпис представника колективного члена Громадської організації на Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Громадської організації.
8. Порядок припинення діяльності Громадської організації. Вирішення майнових питань,
пов'язаних з його ліквідацією

8.1. Припинення діяльності Громадської організації здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація або ліквідація Громадської організації здійснюється за рішенням Загальних зборів прийнятому більшістю в ¾ голосів членів, що приймають участь у Конференції, або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.3. При реорганізації Громадської організації сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.